O świadectwie charakterystyki energetycznej

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Jak je uzyskać?

Jest to dokument wystawiony przez osobę uprawnioną, określający jakość budynku lub jego części z punktu zapotrzebowania na energię, sprawności systemów ogrzewania, a także uciążliwości dla środowiska. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera m.in. wskaźnik energii końcowej, który po przemnożeniu przez cenę za 1kWh wskaże potencjalne koszty związane eksploatacją mieszkania lub domu.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

Zgodnie z Art. 10. ustawy o charakterystyce energetycznej budynku świadectwo charakterystyki energetycznej musi zawierać:
– Dane identyfikacyjne budynku lub części budynku.
– Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.
– Zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

Czy do sprzedaży nieruchomości będzie mi potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od 9 marca 2015 obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która reguluje m.in. zasady funkcjonowania systemu świadectw charakterystyki energetycznej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel, najemca, zarządca lub osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu ma obowiązek przekazania świadectwa energetycznego dla budynku lub jego części w przypadku jego sprzedaży, zbycia lub najmu.
„Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najem-ca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.”

Obowiązek ten nie dotyczy osób, które budują nowy dom na własny użytek.
Nowe przepisy wymagają również, aby osoby sprzedające mieszkanie lub dom w ogłoszeniach sprzedaży zawierały informacje dotyczące wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię końcową.

W jakim celu wprowadzono obowiązek przedstawiania świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży?

Obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznych ma za zadanie zachęcać do poprawy efektywności energetycznej oraz wypromować energooszczędne budownictwo w Polsce.

Sprzedaję mieszkanie lub dom, kto pokryje koszty związane ze świadectwem charakterystyki energetycznej?

Obowiązek, przedstawienia i przekazania świadectwa energetycznego ciąży na sprzedającym. Osoby, które chcą sprzedać mieszkanie/dom, a nie posiadają świadectwa energetycznego muszą liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

W pierwszej kolejności szukamy audytora energetycznego. Następnie kontaktujemy się z nim w celu ustalenia warunków usługi – w tym również ceny. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty. Spotykamy się z audytorem w umówionym wcześniej terminie na terenie certyfikowanej nieruchomości. Warto zadbać, aby audytor poświadczył jakie dokumenty wypożycza, w ten sposób unikniemy ewentualnych nieporozumień. Padnie szereg pytań dot. przebiegu budowy, montażu instalacji. Audytor sprawdzi typ pieca, rozprowadzenie instalacji, pomierzy stolarkę okienną, sprawdzi ustawienie ścian budynku względem stron świata. Z punktu widzenia certyfikatu energetycznego bardzo ważna jest izolacja termiczna przegród, w związku z tym wszelkie informacje dotyczące zmian w tym zakresie w stosunku do projektu są istotne. Po takiej wizycie pozostaje nam odbiór certyfikatu energetycznego oraz wypożyczonych dokumentów.

Jaki jest koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Jeśli nasza nieruchomość została wybudowana w roku 2009 i później to obowiązkiem dewelopera było załączenie świadectwa charakterystyki energetycznej do umowy sprzedaży. Natomiast jeśli dla naszej nieruchomości nigdy wcześniej nie wystawiano świadectwa charakterystyki sprzedaży będziemy musieli ponieść koszt związany z uzyskaniem tego niezbędnego przy sprzedaży dokumentu. Cenę za świadectwo energetyczne ustalają certyfikator wraz ze zleceniodawcą na zasadach wolnego rynku. Dlatego zanim zdecydujemy kto wykona dla nas certyfikat porównajmy kilka ofert. Ceny za świadectwo zaczynają się od około 150 zł dla lokalów mieszkalnych i około 200 zł dla domów jednorodzinnych.

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Art. 14.1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków mówi: „Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.” jednocześnie zaznaczając w art. 14.2, że jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka budynku lub jego część to świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność.